Privacy – Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bij Leskwartier (gevestigd aan Nieuwe Schoolweg 45, 7513 CE Enschede) hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van onze website. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leskwartier verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via siebrig@leskwartier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leskwartier verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Leskwartier analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Leskwartier verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leskwartier neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leskwartier) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leskwartier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Inschrijven voor de nieuwsbrief– Indien je ons toestemming hebt gegeven voor het versturen van een nieuwsbrief, gebruiken wij je naam en je e-mailadres om je de nieuwsbrief te mailen. Een eerder gegeven toestemming kun je altijd weer intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onder aan elke mailing is opgenomen. Eenmaal uitgeschreven bewaren we je gegevens niet.
  • Gebruik maken van het inkijkexemplaar– Indien je ervoor kiest om een account aan te maken voor het inkijkexemplaar van onze online lesmethode vragen wij enkele gegevens om dit te kunnen realiseren. Denk hierbij aan je naam, je e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Deze gegevens bewaren we maximaal 3 jaar.
  • Afnemen van een compleet of een los lespakket via de website – Gegevens die een leerkracht of een school verstrekt bij het plaatsen van een bestelling worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Waar nodig worden er gegevens verstrekt aan andere partijen die betrokken zijn bij het afhandelen van de bestelling, zoals de bezorgdienst. Wij bewaren de gegevens zolang als de school/leerkracht klant is t/m de verplichte termijn nadien om aan de wetten van de belastingsplicht te kunnen voldoen.
  • Bestellingen buiten de website om – Soms willen of kunnen scholen niet via de website betalen. Voor het opmaken van een factuur hebben we de adresgegevens nodig van een school of een leerkracht. Klantgegevens zullen we ook dan bewaren zolang als de school/leerkracht klant is t/m de verplichte termijn nadien om aan de wetten van de belastingsplicht te kunnen voldoen.
  • Contactformulier– Indien je vragen hebt kun je ons altijd benaderen door het contactformulier in te vullen. Gevraagd wordt om je naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om je vraag te behandelen en om onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens bewaren we maximaal 3 jaar.
  • Verbeteren van onze dienstverlening – Het kan zijn dat we je als klant vragen naar je mening. Dan gebruiken we je antwoorden voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien je de gegevens met dat doel hebt verstrekt, of ons daar toestemming voor hebt gegeven. Deze gegevens bewaren we maximaal 3 jaar.
  • Aangifte – Voor de belastingdienst zijn we wettelijk verplicht om onze administratie goed bij te houden. Gegevens van betalende klanten moeten we kunnen overhandigen, tot de wettelijk verplichte termijn na datum.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leskwartier verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leskwartier gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Leskwartier gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Op deze website worden zijn ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

We zijn bezig een bewerkers-overeenkomst af te sluiten met Google. Daarover binnenkort meer informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leskwartier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar siebrig@leskwartier.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Leskwartier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leskwartier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via siebrig@leskwartier.nl.

Vragen en feedback

We controleren de regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

Contact

Leskwartier
Nieuwe Schoolweg 45
7514 CE Enschede


06-12409441

BewarenBewaren

BewarenBewaren